belastingBelastingimplikasies ten opsigte van mediese uitgawes

Vir die 2014 belastingjaar het die wyse waarop aftrekbare mediese uitgawes bereken word dieselfde gebly as in 2013.

Vanaf 2015 belastingjaar sal die aftrekking net op die kredietbasis bereken word. Die gevolg hiervan is dat laer inkomste groepe ‘n groter aftrekkingsvoordeel sal geniet as hoër inkomste groepe.

Met die verandering het SARS ook hul omskrywing van sekere definisies van die wet verander.

Volgens die nuwe omskrywing sal mediese uitgawes en bydraes aangegaan namens naby familielede, wat deur die belastingpligtige onderhou word, ook as ‘n belastingaftrekking kwalifiseer. Dit sal veral tot voordeel wees waar bejaardes deur hul kinders onderhou word.  Let egter daarop dat dit belangrik is om sogenoemde persoon op u mediese fonds as afhanklike te registreer.  U sal nie die aftrekking kry as u sodanige persoon op sy/haar eie mediese fonds laat en u net die premies betaal nie.

Gestremdheid sal ook van die 2014 jaar anders gedefinieer word. Hiervolgens sal enige fisiese, sensoriese, kommunikasie, intelekteule of geestes welstand beperkings wat ‘n persoon  verhoed om daaglikse aktiwiteite normaal uit te voer in die kategorie val. Indien u kind byvoorbeeld aan  ADHD/ADD lei sal u kwalifiseer vir die verligtingsvoordele ten opsigte van die kategorie.  Die vereistes hier is dat die toestand reeds ‘n jaar lank moet bestaan of die prognose moet aandui dat dit langer as ‘n jaar sal bestaan en dit moet deur ‘n mediese praktisyn gediagnoseer word.

Wat ingedagte gehou moet word, is dat enige uitgawe wat uitsluitlik aangegaan word tot die ongeskiktheid of toestand waaraan gelei word as ‘n aftrekking kwalifiseer.  So sal byvoorbeeld skoolgelde van u kind(indien in spesiale skool) as ‘n aftrekking kwalifiseer.

Dit is moelik vir ons as belastingpraktisyn om spesifieke uitgawes uit te wys aangesien die uitgawes van persoon tot persoon sal verskil en daarom moedig ons u aan om ons te kom spreek indien u wil weet watter uitgawes alles hier kan kwalifiseer. SARS het ‘n die lys van kwalifiserende mediese toestande opgestel.  U kan ons kontak indien u die lys benodig,  of  die vorms wat deur mediese praktisyn voltooi moet word .  Ons span sal u met die  nodige advies  kan bystaan aangaande kwalifiserende mediese uitgawes  en enige ander kwessies.

Laastens wil ons u aandag net weer daarop vestig dat mediese uitgawes jaarliks as ‘n area van belasting ontduiking deur SARS geidentifiseer word.  Om te verseker dat u nie onnodig benadeel sal word nie, is dit belangrik om fakture en bewys van betalings (kwitansie) wat ontvang is te hou (sien asb verder in brief wenke op besparing tot ons fooie)

Bydrae gelewer deur Martin Botes