Skenkingsbelasting is ‘n tipe belasting waarvan baie kliënte al van gehoor het, maar meestal was dit nog nie op u van toepassing nie.

Interme van die inkomstebelastingwet word skenkingsbelasting teen 20% gehef.  Dit is dieselfde koers as boedelbelasting en dien as teenvermydingsmaatreël om te verhoed dat belastingpligtiges nie hul boedel in hul leeftyd verminder deur middel van skenking van hul bates nie.

Om die gedeelte van die Wet te verstaan moet daar eerstens gekyk word na die definisie van’n “skenking”

Skenkings word beskryf as die gratis oormaak van eiendom of gratis afstanddoening van ‘n reg.

‘n Skenking kan ook interme van die Wet onstaan indien ‘n eiendom teen ‘n prys laer as die markwaarde aan ‘n persoon verkoop of oorgedra word.

Alhoewel die gratis oormaking van eiendom ‘n maklik verstaanbare terme is, kan die gratis afstanddoening van ‘n reg ‘n meer kompleks saak raak.  Indien ‘n persoon ‘n lening sou afskryf word dit ook beskou as skenking vanweë die gratis afstanddoening van ‘n reg.  ‘n Verdere punt wat hier genoem moet word is die kwessie oor rentvrye lenings.   Indien persoon A vir persoon B sou geld leen en besluit om nie die rente te hef waarop hul ooreengekom het nie, word dit ook as gratis afstanddoening van ‘n reg beskou en ontstaan daar ook ‘n skenking.

Daar is sekere vrystellings ten opsigte van skenkings:

  • Skenkings tussen gades
  • Skenings tussen maatskappye van dieselfde groep
  • Bona fide bydraes tot die onderhoud van enige persoon
  • Verdelings vanaf ‘n trust aan sy begunstigdes

Enige natuurlike persoon kry ‘n R100 000 vrystelling en nie-natuurlike persone R10 000 per jaar.  Hierdie vrystelling moet in ag geneem word met u belasting beplanning.

Afhangende van watter bate geskenk word, kan die skenking ook aanleiding gee tot ander tipes belasting bv kapitaalwins- en dividendbelasting of verhalings ten opsigte van ‘n persoon se inkomstebelasting.

Vir verdere inligting kontak die skrywer, by Sonja@sonjasteenkamp.za.net

Bydrae gelewer deur:  Sonja Steenkamp, Professionele Rekenmeester SA,  Professionle Belastingpraktisyn SA

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moenie as professionele advies beskou word nie.  Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute, verlies of skade as gevolg van die gebruik van die inligting vervat in die artikel nie.  Kontak ons kantore vir konsultasie indien u gespesialiseerde advies benodig