SSRP & COVID-19 Maatreëls

1. Higiene by werksplek is opgeskerp, geen handdoeke word gebruik nie, slegs weggooibare handdoekpapier.

2. Personeel word versoek om gereeld hande te was en hand sanitizers word ook voorsien.

3. Werksoppervlaktes word gereed afgevee met disinfective cleaners.

4. SARS/Meester besoeke word tot en met 14 April 2020 gestaak. Daarna sal die situasie in die land, bepaal wat daarna besluit word.

5. Alle kliente besoeke word beperk. Wanneer klient besoek word sal ons hand sanitizers saam neem.

6. Wanneer state met kliente bespreek moet word, moet ons probeer om dit elektronies te doen.

7. Kliente moet versoek word om eerder telefonies navrae te rig en/of epos/skype konsultasies.

8. Ons gaan tot verdere kennisgewing nie meer kliente met die hand groet nie.

9. Besoekers sal versoek word om hand sanitizers te gebruik, voor hul ons kantoor inkom.

10. Ons personeel is gemotiveerd om self na-ure dieselfde hygiene toe te pas en plekke waar baie mense bymekaar kom, te vermy.

________________________________

SSRP & COVID-19 Measures

1. Workplace hygiene is sharpened, no towels are used, only disposable paper towels.

2. Personnel are requested to wash hands regularly and hand sanitizers are also provided.

3. Workspaces are wiped clean with disinfective cleaners.

4. SARS / Master visits will be discontinued until April 14, 2020. Thereafter, the situation in the country will determine what is decided next.

5. All client visits are limited. When visiting clients, we will take hand sanitizers with.

6. When discussing statements with clients, we will strive to do this electronically.

7. Clients will be requested to direct inquiries via telephone / email / Skype consultations.

8. Until further notice, we will no longer greet clients by shaking hands.

9. Visitors will be requested to use hand sanitizers before entering our office.

10. Our staff is motivated to apply the same hygiene after hours and to avoid places where many people gather together.

11. Furthermore, we are still committed to meeting all deadlines.