Bogenoemde wet het ten doel om die persoonlike inligting van individue te beskerm en tree in werking 1 Julie 2021.

 

Wat moet u as eienaar van ‘n besigheid doen?

U moet voor op op 1 Julie ‘n Inligtings Beampte aanstel.  Dit word aanlyn gedoen, deur op die volgende skakel te kliek.

https://www.justice.gov.za/inforeg/portal.html

 

Wat is die vereistes wat Inligtings Beampte moet nakom?

Daar is 8 vereistes wat die Inligtings beampte van ‘n entiteit moet nakom, naamlik

 1. Aanvaar aanspreeklikheid dat die vereistes nagekom sal word oor hoe inligting verkry, gestoor en vernietig word.
 2. Prosessering van inligting moet op ‘n wettig wyse wees en toestemming moet direk by die persoon verkry word.
 3. Inligting moet vir ‘n spesifieke doel verkry word, wat wettig moet wees en nie langer as wat nodig is, geberg mag word nie.
 4. Beperk verdere prosessering, alle prosesserings moet verband hou met die aanvanklike doel waarvoor inligting ingesamel is.
 5. Kwaliteit van inligting moet verseker word, deur te verseker dat die inligting volledig en akkuraat is.
 6. Deursigtigheid moet gehandhaaf word. Inligting wat bygehou word, moet opgedateer word.
 7. Inligting moet veilig bewaar word. Hier moet gekyk word na bergings wyses, risiko ten opsigte van rekenaars om toegang te beperk.  Sorg dat daar veiligheidsmaatreels in plek gestel is.  Indien daar ‘n breuk in veiligheidsmaatreels is moet die Reguleerder onmiddellik in kennis gestel word.
 8. Deelname van persone wie se inligting versamel word. ‘n Persoon het die reg tot persoonlike inligting wat van hom gestoor word en mag dit van enige besigheid, aanvra of vra dat dit vernietig moet word.

 

Is daar ‘n verbod op versameling van inligting?

Ja, verseker, geen persoonlike inligting van kinders mag geprosseeer word nie.  Geen inligting mag ook geprosseseer word wat handel oor religeiuse of filosofiese oortuigings van persone nie.

 

Wat is die funksie van die Inligtings Beampte?

Onder andere sluit dit in:

 • Nakoming van bogenoemde 8 vereistes
 • Opstel van ‘n besigheidsplan/proses vir versameling van inligting
 • Assesering van bestaande plan en ontwikkeling van handleiding