Vrae en antwoorde

Q:  Wanneer  moet ‘n individu ‘n belastingopgawe indien

As jy meer as R500 000 per jaar verdien moet jy ‘n opgawe indien.  As jy minder as R500 000 per jaar verdien het, moet jy in sekere gevalle steeds ‘n opgawe indien bv, wanneer jy meer as een IRP 5 vir die betrokke jaar het, ‘n reistoelaag ontvang het, of wanneer jy bo en behalwe jou salaris ‘n ander inkomste verdien bv huur inkomste of rente inkomste .  Jy moet ook ‘n belastingopgawes indien as jy mediese en annuiteite uitgawes wil eis.

Q:  Kan admin boetes gehef word as ek nie ‘n opgawe indien nie  omrede my inkomste onder R350 000 per jaar is.

Ja.  As jy byvoorbeeld 5 maande vir een maatskappy gewerk het en 7 maande by ‘n ander maatskappy het jy meer as een IRP 5 vir die jaar en moes jy ‘n opgawe voltooi het.  Administratiewe boetes kan dus deur SARS gehef word

Q:  Hoe word die administratiewe boetes gehef

Administratiewe boetes word maandeliks gehef op elke uitstaande opgawe.  Die boetes wissel van R250 -R16 000 per maand afhangende van die inkomste van die belastingpligtige.

Q:  Moet UIF oorbetaal word op bonusse en oortyd

UIF word bereken op die werknemer se totale verdienste, kommissie uitgesluit.  Daarom moet UIF ook oorbetaal word op bonusse en oortyd

Q:  Kan SARS boetes hef as ek te min voorlopige belasting betaal het

Ja, addisionele belasting word gehef indien u tweede voorlopige belasting betaling nie ten minste op  90%  (80% indien u belasbare inkomste meer as R1 miljoen is) van die werklike inkomste van die betrokke jaar geskat is nie.  Hierdie addisionele belasting word gehef waanneer die inkomstebelastingopgawe vir die betrokke jaar ingedien word.

Q:  Wanneer moet my besigheid ‘n volledige telkaart en BBEE evaluasie  laat doen

Wanneer u besigheid se omset minder as R10 miljoen per jaar is, kan ons kantore vir u ‘n BBEE sertifikaat uitreik.  Indien die omset meer as R10 miljoen is sal u volledige evaluasie moet laat doen deur ‘n geakkrediteerde instansie.

Q:  Wat is belangrike datums vir indiening van alle opgawes

BTW:  Die kategorie van u registrasie bepaal of u gelyke of ongelyke maande BTW opgawes moet indien. Indien u betaling en opgawe per E-Filing indien word, is die sperdatum die laaste werksdag van die maand.

PAYE/LBS: Moet die 7de van die daaropvolgende maand ingedien word.  As 7de op vakansiedag of naweek val, vervroeg indieningsdatum na laaste besigheidsdag VOOR die 7de.

DIVIDENDE: Opgawe en betaling moet binne 30 dae na verklaring ingedien en betaal word.

INKOMSTEBELASTING OPGAWES: Wanneer opgawes nie per E-Filing ingedien word nie, moet dit teen 30 September ingedien word.  Nie-voorlopige belastingpligtiges wat hul opgawes per E-Filing indien, het tyd tot die laaste besigheidsdag in November.

Voorlopige belastingpligtinges se opgawes moet laaste besigheidsdag in Januarie ingedien word.

Q:  Wat is die verskil tussen ‘n oorsig (review) en oudit van my belastingopgawe

Wanneer opgawes per E-Filing ingedien word, word geen bewysstukke, byvoorbeeld mediesefonds sertifikaat en logboeke saam gestuur nie.  Wanneer SARS ‘n oorsig doen, moet die belastingpligtige alle bewysstukke wat sy inkomstes en uitgawes, soos op die opgawe gemeld, aan SARS stuur.  ’n Oorsig is ‘n baie algemene versoek en baie belastingpligtiges kry ‘n oorsig vanaf SARS.  ‘n Oudit is ‘n meer in diepte ondersoek na byvoorbeeld ‘n saak wat deur die oorsig geidentifiseer is.  Daarom begin baie oudits as ‘n oorsig, wat dan verwys word na oudit afdeling van SARS.

Q:  Ek is ‘n voorlopige belastingpligtige, hoekom kan ek nie wag tot laaste dag (31 Januarie van volgende jaar) om my belastingopgawe in te dien nie?

Die grootste risiko is boetes op onderbetaling van voorlopige belastingopgawes.  Gewoonlik word voorlopige belasting bereken op die basies bedrag op die opgawe.  Die basiese bedrag is die laaste aangeslane jaar se belasbare inkomste.  U kon in die huidige jaar ‘n eenmalige inkomste byvoorbeeld kapitaalwins op verkoop van ‘n eiendom gehad het, wat dan nie by die skatting van voorlopige belasting ingesluit was nie.  Dit sal meebring dat u nie binne die vereiste 80/90% skatting is nie en addisionele belasting van 20% sal op die onderskatting gehef word.

Q:  Wanneer kan my belasting praktisyn inligting van my kry by SARS kantore

SARS beskerm die belastingpligtige en sal geen inligting gee sonder dat die nodige dokumentasie (Power of Attorney)  gelewer word wanneer die praktisyn of sy werknemer SARS besoek nie.

Q:  Hoe belangrik is dit dat ek my persoonlike inligting op datum moet hou by SARS

In terme van die Wet op Belasting Administrasie, artikel 23 moet elke belastingpligtige binne 21 besigheidswerksdae SARS in kennis stel van enige verandering in sy posadres, fisiese adres, verteenwoordigende belastingpligtige, bankbesonderhede, epos adres of enige ander besonderhede soos deur SARS vereis.  Die versuim om bogenoemde veranderings aan SARS deur te gee kan interme wat die wet as nie-nakoming gesien word en nie-nakoming van die wet kan beboet word.  Dus is dit baie belangrik om jou persoonlike inligting op datum te hou.

Q:  Wat is ‘n Inligtingshandleiding

Dit is ‘n handleiding wat elke besigheid by die Menseregte Kommissie moet indien wat ‘n opsomming bevat van die inligting waaroor die besigheid beskik.  Die handleiding is in terme van die PAIA wetgewing (Promotion of Access to Information) verpligtend.  Alle privaat besighede het uitstel tot 31 Desember 2015 vir die indiening van die handleiding.  Dit is ook belangrik om te onthou dat  die handleiding gereeld opdateer moet word met enige wysigings in die besonderhede.

Q:  Hoe moet die UIF Ters gelde wat aan werkers betaal word op die salarisadvies aangedui word.

UIF Ters gelde wat vanaf UIF kantore in terme van die Covid19 Ters fonds aan werknemers betaal word, is nie belasbaar nie en moet sodoende op die salarisadvies getoon word.

Q:  Watter belastingverligting is daar vir besighede interme van Covid 19?

SARS bied verligting in die volgende gevalle

ETI: Verhoogde bedrae kan hier geeis word vir die maande April 2020 tot 31 Julie 2020

PAYE :  35% van die maandelikse bedrag kan uitgestel word sonder dat administratiewe boetes gehef word.  Die uitgestelde bedrag moet dan in gelyke paaiemente vir ses maande betaal word aan SARS.  Die eerste betaaldatum is 7 September 2020

VOORLOPIGE BELASTING:  Verligting word ook gegee deurdat slegs 15% of 65% van die belasbare bedrag betaal moet word op die verpligte datum.  Die res moet egter as ‘n derde voorlopige belasting betaling gedoen word, op die spesifieke datum waarop die derde betaling betaalbaar is.

BTW/VAT:  Daar is geen verligting vir die betaling van BTW nie