Die gevare van ‘n Debiet leningsrekening in jou maatskappy of BK

Ek merk so baie dat kliënte verskeie van hul persoonlike uitgawes uit hul besighede betaal, sonder dat hul kennis dra van die gevolge van hierdie besluit.

Dit is baie belangrik om te onthou dat jy en jou BK of Maatskappy, twee aparte regsentiteite is en so hanteer moet word.  Moenie in die slaggat trap om sekere van jou persoonlike uitgawes, soos  bv jou huis paaiement, per debietorder, uit jou BK/maatskappy se bankrekening te betaal nie.  Trek vir jouself ‘n salaris en hou jou persoonlike uitgawes uit die BK/maatskappy.

’n Huispaaiement van R10 000 per maand kan in 10 jaar R1.2 miljoen beloop wat jy deur middel van ‘n debietleningsrekening aan jou BK/Maatskappy skuld.

Die volgende is sekere van die gevolge en risiko’s van ‘n debietleningrekening:

  • Indien jy as lid/aandeelhouer, geen rente aan die BK/Maatskappy betaal nie, of rente teen ‘n koers laer as die amptelike koers, kan SARS in terme van artikel 64E,‘n geagte dividend  op die onbetaalde rente, teen amptelike koerse, van die leningsrekening hef.  Die geagte dividend word gehef teen ‘n koers van 15%.  Daarbenewens kan SARS ook interme van die Belasting Administrasie Wet boetes en rentes hef indien die geagte dividend nie verklaar is op jaareinde nie.
  • Wanneer jy jou besigheid as ‘n lopende saak verkoop, kan dit gebeur dat jy ‘n groot bedrag van die verkoopsprys terug moet betaal aan die verkoper, synde jou skuld ten opsigte van die BK/maatskappy te delg.  Dit beinvloed dus die waardasie van jou besigheid en moontlike aftrede beplanning.
  • Wanneer jy aansoek doen vir finansiering in die maatskappy kan die lening teen jou tel aangesien ‘n groot bate van die entiteit eintlik oninvorderbaar is.
  • Wanneer jou BK/maatskappy nie meer sy verpligtinge kan nakom nie en jy die BK/maatskappy wil likwideer kan dit jou as persoon nadelig raak. Die kurator wat aangestel word om die likwidasie te doen, sal eers kyk watter bates omgeskakel kan word in kontant om sodoende die verlies vir die krediteure te beperk.  As jy oor jare ‘n leningsrekening van bv
    2 miljoen opgebou het, gaan jy as lid/aandeelhouer in jou persoonlike hoedanigheid gedagvaar word om die R1.2  miljoen aan die entiteit terug te betaal, wat dan weer aan die krediteure betaal gaan word.  Dit kan dus gebeur dat jy as lid/aandeelhouer van jou eie bates moet verkoop om jou lening te delg.

Indien u enige verdere inligting benodig of bogenoemde probleem in u besigheid identifiseer, kontak ons gerus om u te help om met ‘n plan om die lening af te werk.

Sonja Steenkamp

Profesionele Rekenmeester SA

Profesionele Belasting Spesialis SA