Sonja Steenkamp Rekenmeesters lewer ‘n verskeidenheid dienste, waarvan die volgende:

Vir bestaande besigheidskliënte en/of kliënte wat beplan om ‘n besigheid te begin:

 • Hulpverlening met besluite ten opsigte van in watter besigheidsentiteit u die besigheid moet bedryf. Byvoorbeeld: eenmansaak, vennootskap, maatskappy of trust;
 • Registrasies van nuwe en wysigings aan bestaande Beslote Korporasies, Maatskappye en Trusts;
 • Indien van jaarlikse CIPC opgawes vir maatskappye en beslote korporasies.

Belastingdienste:

 • Registrasies by SARS byvoorbeeld BTW, LBS, UIF,SDL
 • Voltooiing en indiening van eerste, tweede en derde voorlopige belastingopgawes
 • Voltooiing van belastingopgawes vir individue
 • Voltooiing van belastingopgawes vir maatskappye, beslote korporasies
 • Voltooiing van belastingopgawes vir trusts
 • Nasien van belastingopgawes en hantering van alle korrespondensie met SARS ten opsigte van “reviews” en oudits
 • Voltooiing en berekening van dividend belastingopgawes
 • Aanvra van Belasting Klaring sertifikate (Tax Clearance)

Payroll

 • Maandelikse salarisse betalingsadvies strokies (payslips)
 • Verlof registers
 • Voltooiing en indiening van maandelikse EMP201(LBS) opgawes
 • Voltooiing en indiening van UI-19 opgawes
 • Uitreik van IRP5’e enIB3’s en indiening van IRP5 rekonsiliasies (EMP501)
 • Voltooiing en indiening van Vergoedingskommissaris opgawes
 • Arbeidsaangeleenthede, kontrakte en advies deur middel van verwysing na ‘n onafhanklike konsultant

Rekeningkundige en boekhoudingsdienste

 • Maandelikse verwerking van data
 • Voorbereiding van verslagdoeningsdokumente (mini bestuurstate) van bogenoemde verwerkte data
 • Voltooiing en indiening van BTW 201 opgawes

Finansiële State

 • Opstel van finansiële state

Ad Hoc dienste

 • Bestuursstate
 • Opstel van begrotings en kontantvloeibegrotings
 • Bevestiging van inkomste
 • Waardasies van besighede
 • Pastel opleiding
 • Inkomstebevestigings
 • Besigheidsplanne
 • BBEE serfikate

Pastel

 • Verkoop Pastel programatuur
 • Opleiding

Sekretariële dienste vir BK’s, maatskappy en trusts

 • Oprigting van maatskappye
 • Oprigting van trusts
 • Wysigings aan BK dokumente. Byvoorbeeld: naamsverandering, ledeverandering, wysiging van besigheidsaktitiweite, jaareindes, ens
 • Wysigings van maatskappy dokumente. Byvoorbeeld: naamsverandering, direkteur en aandeelhouers wysigings
 • Jaarlikse opgawes by CIPC vir BK’s en maaatskappye

Testamente en Boedels

 • Ons stel vir ons kliente testamente op en help hul met hul boedelbeplanning. Ons tree ook op as eksekuteurs en doen die bereddering van boedels.

Mediesefonds administrasie vir mediese praktysyns

 • Ons kan vir mediese praktisyns hul rekeninge van pasiente na die mediese fondse stuur. Ons maak gebruik van elektroniese program wat die rekeninge EDI na die onderskeie mediese fondse.