Vrae en antwoorde

Q:  Wanneer  moet ‘n individu ‘n belastingopgawe indien?

‘n Individu moet ‘n belastingopgawe indien die volgende van toepassing is:

–  As jy handel* dryf

–  As jy rente verdien, wat meer is as die jaarlikse vrystelling (tans R23 800 en/of R34 500 vir persone ouer as 65)

–  Indien jy enige toelaag ontvang byvoorbeeld, reis- en verblyftoelaag, of indien jy byvoordeel in die vorm van ‘n maatskappy voertuig ontvang.

–  As jy enige beleggings of bates in die buiteland het, waarvan die waarde gedurende enige tyd in die jaar R250 000 oorkry.

–  Indien jy enige kapitaal winste en/of -verliese het wat R40 000 oorskry

–  Indien jy regte/aandele in ‘n Buiteelandse beheerde maatskappy besit

–  Indien  SARS jou versoek om ‘n opgawe te voltooi

 

*Die term handel dryf sluit onder andere in enige inkomste uit ‘n profesie/besigheid of die verhuring eiendom.

Vir verwysing  na die SARS webtuiste, volg die volgende link: https://www.sars.gov.za/types-of-tax/personal-income-tax/do-you-need-to-submit-a-return/

 

Q:  Kan SARS Admin boetes hef as ek nie ‘n opgawe indien nie, omrede bogenoemde nie van toepassing is op my belastingsake?

Ja.  As jy bv 5 maande vir een maatskappy gewerk het en 7 maande by ‘n ander maatskappy het jy meer as een IRP 5 vir die jaar en moes jy ‘n opgawe voltooi het.  Administrasiewe boetes kan dus deur SARS gehef word

 

Q: Hoe word die administratiewe boetes gehef?

Administratiewe boetes word maandeliks gehef op elke uitstaande opgawe.  Die boetes wissel van R250 -R16 000 per maand af hangende van die inkomste van die belastingpligtige.

 

Q: Moet UIF oorbetaal word op bonusse en oortyd?

UIF word bereken op die werknemer se totale verdienste, kommissie uitgesluit.  Daarom moet UIF ook oorbetaal word op bonusse en oortyd

 

Q: Kan SARS boetes hef as ek te min voorlopige belasting betaal het?

Ja, ‘n onderskattings boete word gehef indien u tweede voorlopige belasting betaling nie ten minste op 90%  (80% indien u belasbare inkomste meer as R1 miljoen is) van die werklike inkomste van die betrokke jaar geskat is nie.

 

Q: Wanneer moet my besigheid ‘n volledige telkaart en BBEE evaluasie  laat doen?

Wanneer u besigheid se omset minder as R10 miljoen per jaar is, kan ons kantore vir u ‘n BBEE sertifikaat uitreik.  Indien die omset meer as R10 miljoen is sal u volledige evaluasie moet laat doen deur ‘n geakkrediteerde instansie.

 

Q: Wat is belangrike datums vir indiening van alle opgawes?

BTW:  Die kategorie van u registrasie bepaal of u gelyke of ongelyke maande BTW opgawes moet indien. Indien u betaling (credit push) en opgawe per E-Filing indien word,is die sperdatum die laasste werksdag van die maand.

PAYE/LBS: Moet die 7de van die daaropvolgende maand ingedien word.  As 7de op vakansiedag of naweek val, vervroeg indieningsdatum na laasste besigheidsdag VOOR die 7de

DIVIDENDE: Opgawe en betaling moet binne 30 dae na verklaring ingedien en betaal word.

INKOMSTEBELASTING OPGAWES: Die belasting seisoen is jaarliks vanaf 1 Julie tot ‘n vas gestelde datum in November vir individue.  Voorlopige belastingpligtiges se opgawes moet  op die laasste ingedien word 11 maande na jaareiende.

 

Q: Wat is die verskil tussen ‘n oorsig(review) en oudit van my belastingopgawe

Wanneer SARS ‘n oorsig doen, moet die belastingpligtige alle bewysstukke vir sy inkomstes en uitgawes, soos op die opgawe gemeld, aan SARS stuur.  ‘n Oorsig is ‘n baie algemene versoek en baie belastingpligtiges kry ‘n oorsig vanaf SARS.  ‘n Oudit is ‘n meer in diepte ondersoek in ‘n saak, gewoonlik deur die oorsig identifiseer.   Daarom begin baie oudits as ‘n oorsig.

 

Q: Ek is ‘n voorlopige belastingpligtige, hoekom moet ek nie wag tot laasste dag (31 Januarie van vlg jaar) om my belastingopgawe in te dien nie?

Die grootste risiko is boetes op onderbetaling van voorlopige belastingopgawes.  Gewoonlik word voorlopige belasting bereken op die basies bedrag op die opgawe.  Die basiese bedrag is die laasste aangeslane jaar se belasbare inkomste.  U kon in die huidige jaar ‘n eenmalige inkomste bv kapitaalwins op verkoop van ‘n eiendom gehad het, wat dan nie by die skatting van voorlopige belasting ingesluit was nie.  Dit sal meebring dat u nie binne die vereiste 80/90% skatting is nie en addisionele belasting van 20% sal op die onderskatting gehef word.

 

Q: Hoe belangrik is dit dat ek my persoonlike inligting op datum moet hou by SARS

In terme van die Wet op Belasting Administrasie, artikel 23 moet elke belastingpligtige binne 21 besigheidswerksdae SARS in kennis stel van enige verandering in sy posadres, fisiese adres, verteenwoordigende belastingpligtige, bankbesonderhede, epos adres of enige ander besonderhede soos deur SARS vereis.  Die versuim om bogenoemde veranderings aan SARS deur te gee kan interme wat die wet as nie-nakoming gesien word en nie-nakoming van die wet kan beboet word.  Dus is dit baie belangrik om jou persoonlike inligting op datum te hou.

 

Q:  Wat is ‘n Inligtingshandleiding

Dit is ‘n handleiding wat elke besigheid by die Mense Regte Kommissie moet indien wat ‘n opsomming bevat van die inligting waaroor die besigheid beskik.  Die handleiding is interme van die PAIA wetgewing (Promotion of Access to Information) verpligtend.    Dit is ook belangrik om te onthou dat  die handleiding gereeld opdateer moet word met enige wysigings in die besonderhede.

 

Q:  Hoe moet die UIF Ters gelde wat aan werkers betaal word op die salarisadvies aangedui word.

UIF Ters gelde wat vanaf UIF kantore in terme van die Covid19 Ters fonds aan werknemers betaal word, is nie belasbaar nie en moet sodoende op die salarisadvies getoon word.

 

Q:  Watter belastingverligting is daar vir besighede interme van Covid 19?

SARS bied verligting in die volgende gevalle

ETI: Verhoogde bedrae kan hier geeis word vir die maande April 2020 tot 31 Julie 2020

PAYE :  35% van die maandelikse bedrag kan uitgestel word sonder dat administratiewe boetes gehef word.  Die uitgestelde bedrag moet dan in gelyke paaiemente vir ses maande betaal word aan SARS.  Die eerste betaaldatum is 7 September 2020

VOORLOPIGE BELASTING:  Verligting word ook gegee deurdat slegs 15% of 65% van die belasbare bedrag betaal moet word op die verpligte datum.  Die res moet egter as ‘n derde voorlopige belasting betaling gedoen word, op die spesifieke datum waarop die derde betaling betaalbaar is.

BTW/VAT:  Daar is geen verligting vir die betaling van BTW nie

 

Q:  Hoe raak die Popi Wetgewing my besigheid?

Eerstens moet elke besigheid ‘n Inligtings Beampte aanstel.  Die Popi Wetgewing bepaal spesifiek 8 vereistes waaraan elke besigheid moet voldoen.  Die nakoming is die verantwoordelikheid van die Inligtings Beampte.  Raadpleeg ons nuusbriewe vir verdere inligting.

 

Vrywaring – die antwoorde in die vraelys vervat, is slegs bedoel as ‘n riglyn en word geensins as ‘n bindende belastingopinie uitgespreek nie.